English

Children English Class

1. Minggu ke-3 Januari     

1. Minggu ke-3 Maret

Senin & Kamis

1. Januari - Maret

Children 1A - 6B

16.30 - 17.30

 

2. Minggu ke-3 April

2. Minggu ke-2 Juni

 

2. April - Juni

 

 

3. Minggu ke-2 Juli

3. Minggu ke-2 September

 

3. Juli - September

 

 

4. Minggu ke-2 Oktober

4. Minggu ke-2 Desember

 

4. Oktober - Desember

 

Teenager English Class

1. Minggu ke-3 Januari     

1. Minggu ke-3 Maret

Senin & Kamis

1. Januari - Maret

Teenager 1A - 4B

17.30 - 19.00

 

2. Minggu ke-2 April

2. Minggu ke-2 Juni

 

2. April - Juni

 

 

3. Minggu ke-2 Juli

3. Minggu ke-2 September

 

3. Juli - September

 

 

4. Minggu ke-2 Oktober

4. Minggu ke-2 Desember

 

4. Oktober - Desember

 

Teenager English Conversation Class

1. Minggu ke-3 Januari     

1. Minggu ke-3 Maret

Senin & Kamis

1. Januari - Maret

Teenager 1 - 3

17.30 - 19.00

 

2. Minggu ke-2 April

2. Minggu ke-2 Juni

 

2. April - Juni

 

 

3. Minggu ke-2 Juli

3. Minggu ke-2 September

 

3. Juli - September

 

 

4. Minggu ke-2 Oktober

4. Minggu ke-2 Desember

 

4. Oktober - Desember

 

 

 

 

 

 

 

Adult General English Class

1. Minggu ke-3 Februari

1. Minggu ke-2 April

Rabu & Jumat

1. Februari - April

Level 1 - 5

2. Minggu ke-3 April

2. Minggu ke-2 Juni

17.30-19.30

2. April - Juni

 

3. Minggu ke-3 Agustus

3. Minggu ke-1 Oktober

 

3. Agustus - Oktober

 

 

4. Minggu ke-3 Oktober

4. Minggu ke-2 Desember

 

4. Oktober - Desember

 

TOEFL Preparation

1. Minggu ke-3 Februari

1. Minggu ke-2 April

Rabu & Jumat

1. Februari - April

 

2. Minggu ke-3 April

2. Minggu ke-2 Juni

17.30-19.30

2. April - Juni

 

3. Minggu ke-3 Agustus

3. Minggu ke-1 Oktober

 

3. Agustus - Oktober

 

 

4. Minggu ke-3 Oktober

4. Minggu ke-2 Desember

 

4. Oktober - Desember

 

Adult English Conversation Class **

1. Minggu ke-3 Februari

1. Minggu ke-2 April

Selasa & Jumat

1. Februari - April

Level 1 - 3

2. Minggu ke-3 April

2. Minggu ke-2 Juni

`

2. April - Juni

 

3. Minggu ke-3 Agustus

3. Minggu ke-1 Oktober

 

3. Agustus - Oktober

 

 

4. Minggu ke-3 Oktober

4. Minggu ke-2 Desember

 

4. Oktober - Desember